แบบฟอร์มเอกสารคำร้อง บัณฑิตวิทยาลัย

GS.11 ขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ GS.12 ขอตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ GS.16 ขอสอบวัดผลภาษาต่างประเทศ GS.18 ขอตรวจสอบการเผยแพร่บทความ GS.19 ขอสำเร็จการศึกษา GS.20 ขอส่งเล่ม infographpic

แบบฟอร์มคำร้อง

GS.01-แบบขออนุมัติชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการควบคุมการทำวิทยานิพนธ์ GS.02คำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ GS.03 ผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ GS.04 คำร้องขอสอบปากเปล่า GS.05 คำร้องขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์ GS.06คำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษา GS.07แบบรายงานแผนการดำเนินงานการทำวิทยานิพนธ์ GS.08แบบรายงานความก้าวหน้า GS.09ขอขยายเวลา GS.10คำร้องขอให้ออกหนังสือราชการ GS.11คำร้องขอรักษาสภาพนักศึกษา GS.12-ขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ GS.13ตรวจภาษาอังกฤษ GS.14ขอส่งวิทยานิพนธ์ GS.15แบบฟอร์มการส่งบทความ-จ่ายเงิน ขอสอบ คำร้องขอสำเร็จการศึกษา […]