ประกาศ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

ประกาศมหาวิทยาลัย ประกาศ มรอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศ มรอ. เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ประกาศ มรอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลา การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา […]