การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานและเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 [The 2nd Suan Sunandha National and international Academic Conference on Science and Technology “Science and Technology […]

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ณ มรภ.นครราชสีมา 6-7 ธ.ค. 2562

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานและเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (The 49th National and international graduate research conference 2019 : NGRC#49) ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 ณ […]

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานววิจัย บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดประชุมวิชาการนำเสนอลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 “Graduate School Conference 2019” ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพ่ิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2160 […]

เชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วันที่ 6 ธันวาคม 2562

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และบัณฑิต ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการใหม่ๆ เพื่อนำเสนอในงานประชุมศิลปศาสตร์วิชาการ […]

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14th และการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ 2019 ณ จังหวัดเชียงใหม่

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14th และการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ 2019 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี่ […]

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 16 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรกำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562″

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 16 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรกำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562″ ณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตลอดจนภาคเอชนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ  สามารถดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference

การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่1 พฤศจิกายน 2562

การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ครู” แห่งอนาคตกับการเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  สามารถส่งบทความฉบับเต็มพร้อมลงทะเบียนส่งบทความออนไลน์ ภายในวันที่ 30 กันยาน 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ผศ.ภัทรดล จั้นวันดี […]

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัย การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 9

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัย การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 9 ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดการจัดประชุมเสอนผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.ครั้งที่ 9 เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานไปสู่องค์ความรู้ใหม่ และเป็นช่องทางให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นอันนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ กำหนดการนำเสนอ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน […]

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒

               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  ขอเรียนเชิญคณาจารย์ […]

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

583 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11