ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัย การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 9

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัย การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 9 ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดการจัดประชุมเสอนผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.ครั้งที่ 9 เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานไปสู่องค์ความรู้ใหม่ และเป็นช่องทางให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นอันนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ กำหนดการนำเสนอ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน […]

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒

               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ  ขอเรียนเชิญคณาจารย์ […]

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

583 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ วิจัย ครั้งที่ 13 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

582 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ วิจัย ครั้งที่ 13

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 วันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

555 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 7_10 เมษายน 2562