โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 3 ระหว่างวันรที่ 9-11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพันธ์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนัวตกรรม (สกสว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 3 ระหว่างวันรที่ 9-11 กันยายน 2562 […]

เชิญชวนทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ในวันที่ 28 และ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

787 เชิญชวนทดสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

564-ขอเชิญส่ผลงานการเขียนบทกวีของ-นิสิต-นศ.-เข้าร่วมโครงการ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รุ่นที่ 1 วันที่ 24-28 ธันวาคม ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ลูกไก่ รุ่นที่ 1 ณ มรภ.อุดรธานี