คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ 

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ส่งผลงานต้นฉบับ บทคัดย่อ เรื่องเต็ม ตามรูปแบบที่กำหนดได้ทาง http://conference.ssru.ac.th/sssci2019 จนถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑