ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดทำวารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพฯ เพื่อเผยรแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการใหม่ๆ ที่หลากหลายจากสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะองค์ความรู้ในสาขาศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดออกปีละ ๒ ฉบับ

จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษาในสังดเสนอผลงานวิจัย บทความวิชาากร หรือวิทยานิพนธ์ ผานทาง http://www.lartsjournal.rmutk.ac.th หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ ๐๒ ๒๘๗๘๖๐๐ ต่อ ๗๓๓๐ อาจารย์ ดร.เจียมจันทร์ จันทร์คงหอม หรือ ๐๘๗ ๖๗๕ ๐๕๐๕ อาจารย์ ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง