ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัย การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 9 ด้วยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กำหนดการจัดประชุมเสอนผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ.ครั้งที่ 9 เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้เผยแพร่ผลงานวิจัย ทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานไปสู่องค์ความรู้ใหม่ และเป็นช่องทางให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นอันนำไปสู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

กำหนดการนำเสนอ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ โดยเปิดรับสมัครผู้เสนอผลงานวิจัย ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 6 กันยาน 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ รายละเอีย คลิก