ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ เพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม A ชั้น ๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศต้องแสดงความจำนงเข้าเป็นนักศึกษา พร้อมเตรียมเอกสาร และค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2562 (รอบเพิ่มเติม)