การจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 “ครู” แห่งอนาคตกับการเรียนรู้ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  สามารถส่งบทความฉบับเต็มพร้อมลงทะเบียนส่งบทความออนไลน์ ภายในวันที่ 30 กันยาน 2562 สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ ผศ.ภัทรดล จั้นวันดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา หมายเลขโทรศัพท์ 09 1290 8996 หรือ Email : Journal.snru@gmail.com