มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนัวตกรรม (สกสว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 3 ระหว่างวันรที่ 9-11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพันธ์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย โดยเฉพาะอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ สามารถละทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2GDXlcb