ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14th และการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ 2019 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง เบอร์โทรศัพท์ 06 1916 4155