ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดประชุมวิชาการนำเสนอลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 “Graduate School Conference 2019” ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพ่ิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2160 1174-80 หรือ http://www.conference.grad.ssru.ac.th