ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานและเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (The 49th National and international graduate research conference 2019 : NGRC#49) ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

เปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 10 ตุลาคม 2562

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1fVk6YEOXSjn7pjprYr6NANd74Z4N2-Ob?usp=sharing

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://graduate.nstru.ac.th

สอบถามข้อมูล

E-mail : graduate@nstru.ac.th