ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานและเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 [The 2nd Suan Sunandha National and international Academic Conference on Science and Technology “Science and Technology “Science, Technology and Innovation for Sustainable Development” (SsSci 2019] ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) จนถึง 30 กันยายน 2562

บทความฉบับเต็ม (Full Paper)  จนถึง 30 ตุลาคม 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://graduate.nstru.ac.th

สอบถามข้อมูล

0 2160 1143-45 ต่อ 16,27