ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานและเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 CASNIC 2019 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน  2562  ณ โรงแรม Green Hotel & Resort จังหวัดขอนแก่น

เปิดรับบทความ  จนถึง 30 กันยายน 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://graduate.nstru.ac.th

สอบถามข้อมูล

043-246-536-8 ต่อ 403  โทรศัพท์มือถือ 097-3038383  โทรสาร 043-246-539