ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานและเข้าร่วมนำเสนอผลงานในกาการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 1 และงานบริหารการศึกษาอีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน  2562  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลงทะเบียน  ระหว่างวันที่  1 ก.ค. 62 –  15 ก.ย. 62

ส่งบทความฉบับสมบูรณ์ ระหว่างวันที่  1 ต.ค. 62 – 15 ต.ค. 62

วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ (แก้ไข) และต้นฉบับโปสเตอร์ วันที่ 1 ต.ค. 62

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.edamudru.com

สอบถามข้อมูล

อาจารย์นวัตกร หอมสิน โทร. 096-024-5582