เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 9209 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 โดยมี อาจารย์ ดร.ธนาภรณ์ พันทวี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดพร้อมกับแนะนำผู้บริหาร ประธานหลักสูตรและให้แนวทางในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคคลภายนอกที่จะศึกษาต่อและเพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาเก่าในการทำวิทยานิพนธ์ เพื่อเร่งรัดการสำเร็จการศึกษา

dsc_0629 dsc_0633 dsc_0635 dsc_0639 dsc_0643 dsc_0646 dsc_0648 dsc_0649 dsc_0650 dsc_0653 dsc_0656 dsc_0660 dsc_0665 dsc_0671 dsc_0672 dsc_0676 dsc_0678 dsc_0679 dsc_0689 dsc_0694 dsc_0695 dsc_0696 dsc_0700 dsc_0704 dsc_0706 dsc_0713 dsc_0716 dsc_0721 dsc_0722 dsc_0727 dsc_0728 dsc_0729 dsc_0742 dsc_0745 dsc_0746dsc_0762

เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบแนวทางในการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพื่อให้บุคคลภายนอกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนให้นักศึกษาได้ทราบแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้เชิญ ผศ.ดร.ปริ่มมาลา ขำคมเขตต์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและประมวลผล บรรยายในหัวข้อ การให้ความรู้ แนวปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและระเบียบ หลังจากนั้นมีกิจกรรมการพบอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำหลักสูตร