ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMART Conference ครั้งที่ 9 ม.เกษตรศาสตร์