ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญา พลังปัญญา สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน : Intellectual Powers Create Sustainable Development. วิสัยทัศน์ เสริมสร้างและสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากลด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พันธกิจ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรนานาชาติ 2. เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 3. สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานชาติ 4. พัฒนระบบกรบริหารจัดการ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 5. เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ บุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษา 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีมาตรฐาน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2. เพื่อให้มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของสังคม 3. เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 4. เพื่อให้มีระบบสารสนเทศสาหรับบัณฑิตศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 5. เพื่อให้บุคลากรและอาจารย์บัณฑิตศึกษามีทักษะและควำมเชี่ยวชาญตามสมรรถนะที่กำหนด 6. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการเผยแพร่ผลงาน 7. เพื่อจัดให้มีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีมาตรฐาน 8. เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านการจัดการศึกษาและการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ บทบาทหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย 1. ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559 2. ประสานงานจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. ประสานงานและกำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 4. ประสำนงานสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาอื่น 5. ดำเนินการบริหารหลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ไม่สามารถสังกัดคณะ หรือหน่วยงานใด 6. ส่งเสริมการทำงานวิจัย การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา