บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ผศ.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์
ตำแหน่งบริหาร : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (การจัดการ)
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7084035
ผศ.ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้)
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0106475
ผศ.ขอบฟ้า จันทร์เจริญ
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) กำลังศึกษาต่อ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7393152
ผศ.ดร.สัจธรรม พรทวีกุล
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1598307
ผศ.ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา
ตำแหน่งบริหาร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1217585
นางสาวอ้อมขวัญ กฤษณะกาฬ
ตำแหน่งบริหาร : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)
เบอร์โทรศัพท์ : 061-5452449
นางสาวพัฒนา สัจจาวาท
ตำแหน่งบริหาร : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8557012
นางสาวชีวรัตน์ ศีลพันธุ์
ตำแหน่งบริหาร : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
เบอร์โทรศัพท์ : 082-6200525