ประกาศข้อมูลประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ วารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 09:37:13 เข้าชม : 40 ครั้ง

               ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดทำวารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพฯ เพื่อเผยรแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการใหม่ๆ ที่หลากหลายจากสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะองค์ความรู้ในสาขาศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดออกปีละ ๒ ฉบับ

              จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษาในสังดเสนอผลงานวิจัย บทความวิชาากร หรือวิทยานิพนธ์ ผานทาง http://www.lartsjournal.rmutk.ac.th หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ ๐๒ ๒๘๗๘๖๐๐ ต่อ ๗๓๓๐ อาจารย์ ดร.เจียมจันทร์ จันทร์คงหอม หรือ ๐๘๗ ๖๗๕ ๐๕๐๕ อาจารย์ ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง

    รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU