รวบรวม รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 09:29:13 เข้าชม : 873 ครั้ง

รวบรวม รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceeding)

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 09:29:13 เข้าชม : 873 ครั้ง

  1.  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
       The 2nd Roi Et Rajabhat University National Graduate Research Conference 2020 (RERU NGRC): Creative Innovation on the King’s Philosophy for Sustainable Development วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
            รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

  2. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

       The 3rd Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology Research (RERU ICET III): Innovative Local Development
  ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

       2.1 Proceeding ICET lll 2019

       2.2 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

  3. โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด “International Conference on Education and Technology” (ICET II 2018 : Critical Innovation)
       วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

       3.1  Proceeding ICET ll 2018

       3.2 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

  4. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑  “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ ๔.๐” 
       ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
            รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU