มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 - 2560

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 21:46:26 เข้าชม : 140 ครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 - 2560

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 21:46:26 เข้าชม : 140 ครั้ง


    มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอแสดงความยินดี กับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2559 - 2560

    วันที่ 18 ตุลาคม 2563

    ณ หอประชุมมหาวิชราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

กลับ ...

GRAD RERU