การอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 18 เมษายน 2564 17:58:16 เข้าชม : 296 ครั้ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 18 เมษายน 2564 17:58:16 เข้าชม : 296 ครั้ง


    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ในหัวข้อ "การเขียนบทความวิจัยในการนำเสนอและการตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติและระดับนานาชาติ" ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ตั้งแต่ 8.00 น.เป็นต้นไป 

       นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานก่อนการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ผ่านระบบซูม หรือ Meeting ID: 742 170 0872 Passcode:1234 และขอความกรุณาผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกรอกแบบประเมินโครงการหลังจบการอบรมเพื่่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินโครงการต่อไป

     

     

กลับ ...

GRAD RERU