รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 8 ปี 2565

วันที่ 8 เมษายน 2565 14:27:19 เข้าชม : 3319 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 8 ปี 2565

วันที่ 8 เมษายน 2565 14:27:19 เข้าชม : 3319 ครั้ง


  รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และลำดับสำรอง เพื่อรับรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  หลักสูตรประกาศนียบัตร  สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2565
  ขั้นตอนรายงานตัว
  ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 20 – 24 เมษายน 2565 ( พร้อมชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ) https://academic.reru.ac.th/register
  ยื่นเอกสารรายงานตัว และ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 30 เมษายน 2565   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  หมายเหตุ  กรณีผ่อนผันการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ให้ยื่นคำร้องที่มหาวิทยาลัย

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและลำดับสำรอง

กลับ ...

GRAD RERU