ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมนโยบาย

วันที่ 3 กันยายน 2565 11:45:33 เข้าชม : 149 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมนโยบาย

วันที่ 3 กันยายน 2565 11:45:33 เข้าชม : 149 ครั้ง


    ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมนโยบาย

    ติดต่อสมัคร 

    สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โทร 0-4355-6232

กลับ ...

GRAD RERU