ประกาศข้อมูลประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 16 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรกำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน”

วันที่ 24 กันยายน 2562 08:56:07 เข้าชม : 45 ครั้ง

              การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 16 ภายใต้คำขวัญ “เกษตรกำแพงแสน ตามรอยพ่อ สานต่อศาสตร์แห่งแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562″ ณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษาตลอดจนภาคเอชนได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ  สามารถดูรายละเอียดที่ เว็บไซต์ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference

    รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU