ประกาศข้อมูลประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

เชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อนำเสนอในงานประชุมศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1

วันที่ 24 กันยายน 2562 09:00:22 เข้าชม : 33 ครั้ง

              ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1 ในวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ข้าราชการ นักวิชาการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และบัณฑิต ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการใหม่ๆ เพื่อนำเสนอในงานประชุมศิลปศาสตร์วิชาการ สามารถส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการได้ที่เว็บไซต์ http://wish.larts.rmutk.ac.th  สอบถามเพิ่มเติม ดร.ณัฐพงษ์ วงษ์อำไพ เบอร์โทรศัพท์ 097 171 0840 และคุณเกียรติศักดิ์ แซ่โคว้ เบอร์โทรศัพท์ 085 821 0521

    รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU