ประกาศข้อมูลประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานววิจัย บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

วันที่ 24 กันยายน 2562 09:02:08 เข้าชม : 78 ครั้ง

              ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดประชุมวิชาการนำเสนอลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 “Graduate School Conference 2019” ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพ่ิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2160 1174-80 หรือ http://www.conference.grad.ssru.ac.th 

    รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU