ประกาศข้อมูลประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 24 กันยายน 2562 09:07:52 เข้าชม : 81 ครั้ง

               ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานและเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 [The 2nd Suan Sunandha National and international Academic Conference on Science and Technology “Science and Technology “Science, Technology and Innovation for Sustainable Development” (SsSci 2019] ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
    เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) จนถึง 30 กันยายน 2562 บทความฉบับเต็ม (Full Paper)  จนถึง 30 ตุลาคม 2562
    สอบถามข้อมูล 0 2160 1143-45 ต่อ 16,27
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

     

กลับ ...

GRAD RERU