วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Goverment Performance Management and Leadership” Download