ผู้บริหาร

ผศ.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์
ตำแหน่งบริหาร : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ตำแหน่งวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (การจัดการ)
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7084035
อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ตำแหน่งวิชาการ : -
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้)
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0106475
อาจารย์ขอบฟ้า จันทร์เจริญ
ตำแหน่งบริหาร : อาจารย์ (กลุ่มงานกลุ่มงานวารสาร และบริการวิชาการ)
ตำแหน่งวิชาการ : -
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) กำลังศึกษาต่อ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7393152
อาจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล
ตำแหน่งบริหาร : อาจารย์ (กลุ่มงานวิจัย และมาตรฐานการศึกษา)
ตำแหน่งวิชาการ : -
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ปร.ด. (หลักสูตรและการเรียนการสอน)
เบอร์โทรศัพท์ : 089-1598307