บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและอำนวยการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา     เปิดสอนหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในหลายสาขา

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖      ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๔๕๖ ได้เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา (ศศ.ม.) ในภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (รป.ม.) ในภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) จากนั้นได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ หลักสูตรทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการเปิดสอนจนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น ๖ หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ๔ หลักสูตร และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ๒ หลักสูตร

ในการบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษา ในช่วงเริ่มต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๖ สภาสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้ความเห็นชอบการดำเนินงานตามปรากฏในข้อบังคับของสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ จัดตั้งสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เพื่อรับผิดชอบการจัดการศึกษาตามโครงการ จากนั้นได้ปรับปรุงข้อบังคับสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับเดิม เป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘

จากการที่ได้ดำเนินภารกิจบัณฑิตศึกษาในรูปของสำนักงานบัณฑิตศึกษามาจนถึงปัจจุบัน  ภาระงานได้ขยายตัวขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งในด้านจำนวนนักศึกษา หลักสูตร งบประมาณ ปริมาณงานด้านวิชาการ และมหาวิทยาลัยมีนโยบายต้องการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สนองตอบการพัฒนาท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้จัดตั้งหน่วยงาน “บัณฑิตวิทยาลัย” ให้เป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าคณะในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

บัณฑิตวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (ชั้น ๗)

๑๑๓ หมู่ที่ ๑๒ ถนนร้อยเอ็ด-โพนทอง กิโลเมตรที่ ๒๖ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๔๓-๕๕๖๒๓๑ โทรสาร ๐๔๓-๕๕๖๐๐๙ เว็บไซต์ http://grad.reru.ac.th