บุคลากร

นางสาวอ้อมขวัญ กฤษณะกาฬ
กลุ่มงานบริหาร และกลุ่มวารสาร
ตำแหน่งบริหาร : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
เบอร์โทรศัพท์ : 061-5452449
นางสาวพัฒนา สัจจาวาท
กลุ่มงานบริการการศึกษา
ตำแหน่งบริหาร : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
เบอร์โทรศัพท์ : 086-8557012
นางสาวชีวรัตน์ ศีลพันธุ์
กลุ่มงานมาตรฐานบทนิพนธ์
ตำแหน่งบริหาร : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษาสูงสุด : ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
เบอร์โทรศัพท์ : 082-6200525