เชิญเข้าอบรมการใช้โปรแกรม Minitab วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัย