ประกาศมหาวิทยาลัย

ประกาศ มรอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

ประกาศ มรอ. เรื่อง การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2561

ประกาศ มรอ. เรื่อง หลักเกณฑ์การขอขยายระยะเวลา การเผยแพร่ผลงานดุษฎีนิพนธ์ หรือวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ประกาศ มรอ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบประมวลความรู้ พ.ศ. 2561

ประกาศ มรอ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการแต่งตั้ง และการนับภาระงาน อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ พ.ศ. 2561

ประกาศ มรอ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และการสอบวัดคุณสมบัติ พ.ศ. 2561

ประกาศ เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาขอนักศึกษาระดับบัณฑิต

ระเบียบมหาวิทยาลัย

ระเบียบ มรอ. ว่าด้วย การรับและการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษา การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557

ระเบียบ มรอ. ว่าด้วย การโอนผลการเรียน การเทียบโอนผลการเรียนและการเทียบโอนความรู้ทักษะและประสบการณ์ ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

ข้อบังคับ มรอ. ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

ข้อบังคับ มรอ. ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

ข้อบังคับ มรอ. ว่าด้วย บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559

ข้อบังคับ มรอ. ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558