การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 CASNIC 2019 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน  2562  ณ โรงแรม Green Hotel & Resort จังหวัดขอนแก่น

ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานและเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 CASNIC 2019 ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน  2562  ณ โรงแรม Green Hotel & Resort จังหวัดขอนแก่น เปิดรับบทความ  จนถึง 30 […]

แบบฟอร์มเอกสารคำร้อง บัณฑิตวิทยาลัย

GS.11 ขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ GS.12 ขอตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษ GS.16 ขอสอบวัดผลภาษาต่างประเทศ GS.18 ขอตรวจสอบการเผยแพร่บทความ GS.19 ขอสำเร็จการศึกษา GS.20 ขอส่งเล่ม infographpic

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ดาวน์โหลด  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปรับปรุง พ.ศ.2559)

อบรมทางวิชาการ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 26-28 มิถุนายน 2562

584 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวโครงการอบรมทางวิชาการ ภาควิชาภาษาต่างประเทศ

ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562