ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานและเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 1st International Conference on Education) เรื่อง นวัตกรรมและการพัฒนาสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 (Innovation and Development for Classrooms in the 21th Century) ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2563  ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract) จนถึง 30 พฤศจิกายน 2562

บทความฉบับเต็ม (Full Paper)  จนถึง 30 พฤศจิกายน 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://graduate.nstru.ac.th

สอบถามข้อมูล

(+66) 88-5728261 : Subchat Untachai

Email : ice2020@udru.ac.th