บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียดข้อมูลบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

...

ผศ.ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

...

ผศ.ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

...

ผศ.ขอบฟ้า จันทร์เจริญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

...

ผศ.ดร.สัจธรรม พรทวีกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

...

ผศ.ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

...

นางสาวอ้อมขวัญ กฤษณะกาฬ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

...

นางสาวพัฒนา สัจจาวาท

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

...

นางสาวชีวรัตน์ ศีลพันธุ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

GRAD RERU