ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 22:54:02 เข้าชม : 1669 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 22:54:02 เข้าชม : 1669 ครั้ง


  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
  ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 

  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  • หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น.
  (ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย)

  สมัครผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://admis.reru.ac.th/
  รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU