เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 21:35:37 เข้าชม : 174 ครั้ง

เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 21:35:37 เข้าชม : 174 ครั้ง

    เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 12

    ในวันที่ 15 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

    เว็บไซต์ www.conference.grad.ssru.ac.th

    รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU