ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 11:52:12 เข้าชม : 976 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 มิถุนายน 2565 11:52:12 เข้าชม : 976 ครั้ง

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

  ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ หากพ้นเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
  ระหว่างวันที่ 2-4  กรกฎาคม 2565
  https://academic.reru.ac.th/register/

  กรณีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามกำหนด มหาวิทยาลัยฯ จะเรียกรายชื่อลำดับสำรองตามลำดับ
  ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 เพื่อยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์

  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและประกาศ

กลับ ...

GRAD RERU