ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลประวัติความเป็นมา บัณฑิตวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมา

      บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและอำนวยการจัดกำาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเริ่มเปิดสอน ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2546 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 ได้เปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขำวิชาการบริหารการศึกษา ต่อมาในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2551 เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (รป.ม.) จำกนั้นได้เริ่มเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู (ป.บัณฑิต วิชาชีพครู) ในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2549

      ในการบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษา ในช่วงเริ่มต้น ปีการศึกษา 2546 สภาสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ให้ความเห็นชอบการดำเนินงานตามปรากฏในข้อบังคับ ของสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546 จัดตั้งสำนักงานโครงการบัณฑิตศึกษา เพื่อรับผิดชอบการจัดการศึกษาตามโครงการ จากนั้นได้ปรับปรุงข้อบังคับสถาบันราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับเดิม เป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548

      จากการที่ได้ดำเนินภารกิจบัณฑิตศึกษาในรูปของสำนักงานบัณฑิตศึกษามาจนถึงปัจจุบัน ภาระงานได้ขยายตัวขึ้นเป็นจำนวนมาก ทั้งในด้านจำนวนนักศึกษา หลักสูตร งบประมาณ ปริมาณงานด้านวิชาการและมหาวิทยาลัยมีนโยบายต้องการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สนองตอบการพัฒนาท้องถิ่นให้เพิ่มขึ้นมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจึงได้จัดตั้งหน่วยงาน “บัณฑิตวิทยำลัย” ให้เป็นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยมีฐานะเทียบเท่าคณะในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2551

      บัณฑิตวิทยาลัยมีบทบาทในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเริ่มมาตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 จนถึง ปีการศึกษา 2558 โดยมีหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ดังนี้
            1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
            2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
            3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

      ในระหว่างปี 2558 สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นว่า คณะและสาขาวิชาต่างๆ มีศักยภาพในการพัฒนาและจัดการศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น จึงมีนโยบายให้แต่ละคณะได้จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และได้มีการจัดทำข้อบังคับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559

      ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้การบริหารงานของบัณฑิตวิทยาลัยมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานภาพของบัณฑิตวิทยาลัย ในฐานะเป็นส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 2560 ในการปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา การประกันคุณภาพของหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนประสานงานด้านการบริหารและวิชาการเกี่ยวกับการรับนักศึกษา การจัดตารางสอนการสอน การวิจัย การสอบประมวลความรู้ การสอบวัดความรู้ด้ำนภาษา และการสอบวัดคุณสมบัติกับบัณฑิตวิทยาลัยและการดำเนินการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การกำกับติดตาม มาตรฐานของคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคณะ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาระหว่างคณะ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาดังนี้

 • คณะครุศาสตร์

  1) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
  2) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
  3) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สำขาวิชาการบริหารการศึกษา
  4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สำขาวิชาการบริหารการศึกษา

 • คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

  1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

  1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

 • ที่ตั้งบัณฑิตวิทยาลัย

  สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เลขที่ 113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120

GRAD RERU