ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ข้อมูลปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ บัณฑิตวิทยาลัย

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ


 • ปรัชญา

  พลังปัญญา สร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน : Intellectual Powers Create Sustainable Development.

 • วิสัยทัศน์

  เสริมสร้างและสนับสนุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากลด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 • พันธกิจ

  1) ส่งเสริม สนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาและหลักสูตรนานาชาติ
  2) เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  3) สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานชาติ
  4) พัฒนระบบกรบริหารจัดการ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  5) เสริมสร้างและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ บุคลากรในระดับบัณฑิตศึกษา
  6) ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่มีมาตรฐาน

 • วัตถุประสงค์

  1) เพื่อให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
  2) เพื่อให้มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีมาตรฐานและตรงตามความต้องการของสังคม
  3) เพื่อให้มีระบบการบริหารจัดการบัณฑิตวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
  4) เพื่อให้มีระบบสารสนเทศสาหรับบัณฑิตศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
  5) เพื่อให้บุคลากรและอาจารย์บัณฑิตศึกษามีทักษะและควำมเชี่ยวชาญตามสมรรถนะที่กำหนด
  6) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่องทางการเผยแพร่ผลงาน
  7) เพื่อจัดให้มีแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีมาตรฐาน
  8) เพื่อสร้างเครือข่ายทางด้านการจัดการศึกษาและการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

 • บทบาทหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย

  1) ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ว่าด้วยบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2559
  2) ประสานงานจัดทำหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  3) ประสานงานและกำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย
  4) ประสำนงานสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ สาขาวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาอื่น
  5) ดำเนินการบริหารหลักสูตรสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษาที่ไม่สามารถสังกัดคณะ หรือหน่วยงานใด
  6) ส่งเสริมการทำงานวิจัย การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

GRAD RERU