บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

รายละเอียดข้อมูลบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย

...

ผศ.ดร.ขอบฟ้า จันทร์เจริญ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

...

อาจารย์ ดร.อุไรวรรณ สิงห์ทอง

รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

...

ผศ.ดร.จิตราภรณ์ วงศ์คำจันทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

...

นางสาวอ้อมขวัญ กฤษณะกาฬ

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

...

นางสาวพัฒนา สัจจาวาท

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ

...

นางสาวชีวรัตน์ ศีลพันธุ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ

...

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ สาระพล

อาจารย์ประจำ

-

...

อาจารย์ หนึ่งฤทัย ม่วงเย็น

อาจารย์ประจำ

กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก

GRAD RERU