การฝึกอบรม เรียนระยะสั้น

Traning Non-degree

หัวข้อและรายละเอียด


 • 25-26 กุมภาพันธ์ 2566

  โครงการพัฒนานวัตกรรมทางการเรียนเพื่อการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตววษที่21 ด้วยการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน


  ...
 • 18-19 มีนาคม 2566

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21


  ...
 • 25-26 มีนาคม 2566

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21


  ...
 • 19-20 เมษายน 2566

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมินสมรรถนะของผู้เรียนผ่านการดำเนินงานวิจัยในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่21


  ...
 • 9-10 พฤษภาคม 2566

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงานการวิจัยในการสร้างนวัตกรรม ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่21


  ...
 • 10-11 มิถุนายน 2566

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการหรือวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ


  ...

GRAD RERU