รวบรวม รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 09:29:13 เข้าชม : 3312 ครั้ง

รวบรวม รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 09:29:13 เข้าชม : 3312 ครั้ง

   7.   การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖  “การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

     จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย 

     หัวข้อ: “การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (“Lifelong Learning for Sustainable Development”)

       วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566  conference : Online Deadline submission: 15 มิถุนายน 2566

      รายละเอียด :International บทความระดับนานาชาติ คลิก

  ์    รายละเอียด : National บทความระดับชาติ คลิก

  6.  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๔ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่สู่อนาคต”
       The 4th Roi Et Rajabhat University National Graduate Research Conference 2022 (RERU NGRC): The King’s Philosophy for Sustainable Development in the Next Narmal วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

           รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

  5. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่4 "นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อการสร้างเสริมพลังทางสังคมด้วยวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

     The 4th Roi-Et Rajabhat University National and International Conferecnce on Education and Technology Research 2021  (RERU ICET4) : New Normal    วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 

      รายงานสืบเนื่องการประชุม คลิก

  4.  การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๒ “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
       The 2nd Roi Et Rajabhat University National Graduate Research Conference 2020 (RERU NGRC): Creative Innovation on the King’s Philosophy for Sustainable Development วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
            รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

  3. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

       The 3rd Roi Et Rajabhat University National and International Conference on Education and Technology Research (RERU ICET III): Innovative Local Development
  ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

       2.1 Proceeding ICET lll 2019

       2.2 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

  2. โครงการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด “International Conference on Education and Technology” (ICET II 2018 : Critical Innovation)
       วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

       3.1  Proceeding ICET ll 2018

       3.2 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

  1. การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ ๑  “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ไทยแลนด์ ๔.๐” 
       ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ราชภัฏกรีนวิว  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดวันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
            รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU