ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ WAPOR ASIA 2021 Online Conference

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 16:12:47 เข้าชม : 895 ครั้ง

ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ WAPOR ASIA 2021 Online Conference

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 16:12:47 เข้าชม : 895 ครั้ง

  ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการ WAPOR ASIA 2021 Online Conference

  ด้วยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ WAPOR ASIA และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 
  เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ WAPOR ASIA 2021 Online Conference 
  เรื่อง "The New Normal in Survey Research Methodology and Changing Attitudes" 
  ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2564  

  รายละเอียด

กลับ ...

GRAD RERU