บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ หมวดวิชาปรับพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 20:29:42 เข้าชม : 127 ครั้ง

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ หมวดวิชาปรับพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 20:29:42 เข้าชม : 127 ครั้ง


   

  บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ หมวดวิชาปรับพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา

  9 พฤศจิกายน 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้

  หมวดวิชาปรับพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา

  เรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

  ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม พรทวีกุล น้องพัฒนา สัจจาวาท น้องอ้อมขวัญ กฤษณะกาฬ และน้องชีวรัตน์ ศีลพันธุ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ ดร.เดือนเพ็ญ รักษ์แพทย์ อาจารย์ ดร.พิทักษ์ พลคชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังชรินทร์ ทองปาน อาจารย์ ดร.มนชิดา ภูมิพยัคฆ์ และอาจารย์ ดร.ทนันยา คำคุุ้ม โครงการสำเร็จบรรลุเป้าหมายได้ PLOs และ GELOs หมวดวิชาปรับพื้นฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา

   

        

   

กลับ ...

GRAD RERU