โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 13:07:27 เข้าชม : 177 ครั้ง

โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 13:07:27 เข้าชม : 177 ครั้ง


  บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  โครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

                          ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาสถรรทนะด้านภาษาอังกฤษ วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สัญชัย ฮามคำไพ Ph.D. in English Texas A&M University, USA.

                 เนื้อหาอบรม

  • ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
  • ทักษะการอ่านเชิงวิชาการ
  • หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
  • การสื่อสารเชิงวิชาการ

  ติดต่อสอบถาม : สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

  โทร 043-556-001-8 ต่อ 1027 หรือ 043-556-231

กลับ ...

GRAD RERU